Algemene Voorwaarden haptonomische begeleiding

Algemene voorwaarden haptotherapie; alle afspraken op een rijtje.

Betalingsvoorwaarden

 • Voor de actuele tarieven kijkt u op de tarieven-pagina.
  Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.
 • Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om zijn gelijk aan te tonen.
  Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren.
 • Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres).
 • Betalingstermijn voor facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Behandeling

 • Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten.
 • In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
  Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.
 • Tijdens een sessie werk ik met het gesprek, oefeningen en werken op de bank. Hierin speelt aanraken een rol.

Overleg met derden

 • Alles wat er gebeurt en de informatie die je geeft tijdens een sessie is vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.
 • Soms kan het, in het kader van je behandeling, echter wenselijk zijn overleg te plegen met derden (bv je huisarts of medebehandelaar).
 • Dit overleg met derden gebeurt uitsluitend in overleg met jou en met jouw schriftelijke toestemming.

Privacy reglement

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (Wet op de Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, enz), verslag van de intake, achtergrond informatie, sessieverslagen, reden van uitschrijving, de resultaten van de behandeling, eventueel verleende toestemming voor overleg met derden.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Tien jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het CAT of de NFG. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.